Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego https://czachauto.pl/


 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://czachauto.pl/ (dalej jako Serwis) przez usługodawcę, którym jest Danuta i Ryszard Czach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Krakowska 32, 35 – 111 Rzeszów, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000083063, REGON: 690689790, NIP: 8133081378, BDO: 000014974, kapitał zakładowy: 12.126.000,00 zł (dalej jako Usługodawca).
 2. Usługodawca świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 3. udostepnienie formularza kontaktowego – w celu złożenia zapytania do Usługodawcy;
 4. udostepnienie formularza zapisu na spotkanie online z doradcą klienta – w celu umówienia się z doradcą klienta na wideokonferencję;
 5. prezentowanie treści w Serwisie o działalności, produktach i usługach Usługodawcy;
 6. wysyłanie treści o charakterze marketingowym (po wyrażeniu odpowiednich zgód przez użytkownika) - do momentu odwołania zgody na przesyłanie treści marketingowych.
 7. Usługi prezentacji treści świadczone są przez czas aktywnej sesji użytkownika w Serwisie, usługi przesyłania treści o charakterze marketingowym przez okres obowiązywania zgody użytkownika, natomiast usługi formularzy kontaktowych przez okres niezbędny do przesłania odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub organizacji wideokonferencji. 
 8. Zawartość Serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny, służący zapoznaniu użytkownika z zakresem działalności Usługodawcy.
 9. Korzystanie z Serwisu oznacza, że użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.
 10. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 11. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub świadczeniu usług, o których mowa w pkt. 2 z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw, etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy. 
 12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w Serwisie i jest zobowiązany w szczególności do: 
 13. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Usługodawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 14. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne,
 15. powstrzymywania się od wykorzystywania Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., 
 16. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 17. Ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej podlegają wszystkie: teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronie głównej oraz wszystkich podstronach Serwisu. W stosunku do wszystkich w/w obiektów zabronione jest kopiowanie w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania oraz modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre podstrony Serwisu zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi innych podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych Serwisu.
 18. W Serwisie publikowane są aktualne informacje na temat oferty i działalności Usługodawcy. Usługodawca nie może jednak wykluczyć wystąpienia jednostkowych przypadków publikacji informacji nieaktualnych lub niekompletnych, w szczególności w związku ze zmianami oferty handlowej Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o. Wszelkie informacje  uzyskane  w  Serwisie na temat oferty i działalności na rynku Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o. oraz partnerów biznesowych Usługodawcy należy zweryfikować bezpośrednio w oddziałach Usługodawcy.
 19. Wszelkie informacje dotyczące cen oraz opisów produktów, towarów i usług zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego, ani zapewniania, o którym mowa w art. 556[1] § 1 ust. 1 i 2 Kodeksu cywilnego, ani oświadczenia gwarancyjnego, o którym mowa w art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje cenowe są cenami sugerowanymi i mają charakter niewiążącej rekomendacji. Należy pamiętać, że niektóre elementy wyposażenia pojazdów opisane w serwisie mogą być niedostępne lub dostępne tylko za dodatkową opłatą. Ponadto specyfikacje pojazdów mogą ulegać zmianie, a na zdjęciach mogą być przedstawione pojazdy z elementami wyposażenia dodatkowego lub z elementami, których specyfikacja uległa zmianie. Szczegółowe dane dotyczące pojazdów Mercedes-Benz, Mercedes-AMG oraz aut innych marek, na temat których publikowane informacje w Serwisie należy zweryfikować bezpośrednio w oddziałach Usługodawcy. Wiążące informacje dotyczące produktów czy usług zawarte będą w odpowiednich umowach handlowych zawieranych przez użytkownika.
 20. W żadnym przypadku Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z Serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować urządzenie użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z Serwisu jakichkolwiek materiałów graficznych, dźwiękowych lub filmowych.
 21. Niniejszy Regulamin w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu stosuje postanowienia zawarte w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://czachauto.pl/strona/polityka-prywatnosci
 22. Usługodawca zapewnia poprawne działanie Serwisu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w ich funkcjonowaniu, zgłoszone przez użytkownika. 
 23. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej, z których korzysta użytkownik. 
 24. Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie poprzez infolinię. 
 25. W reklamacji użytkownik powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. 
 26. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację dotyczącą Serwisu lub usług w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.
 27. Usługodawca w celu wypełnienia obowiązku prawnego informuje, że Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową służącą pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich drogą elektroniczną, tzw. Platformę ODR (Online Dispute Resolution). Platformę ODR można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy w celu kontaktu to ochronadanychosobowych@czach.pl. Usługodawca zaznacza, że obowiązek przekazania użytkownikowi powyższej informacji spoczywa na nim niezależnie od uczestnictwa w jakimkolwiek pozasądowym postępowaniu w celu rozwiązania sporu.
 28. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są wiążące dla użytkowników Serwisu w momencie jego opublikowania. 
 29. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.12.2022.